ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา คุณสมบัติ 1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นม.6และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาช่วยงานชุมชนและโรงเรียน 4.เคยเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ิ ดังนี้ 4.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง) 4.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 4.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง เอกสารประกอบการรับสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 1 ใบ 2.ใบผลการเรียนพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาใบประกาศนียบัตร ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ 1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 โทร …

มูลนิธิสิกขาเอเซีย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา คุณสมบัติ 1.กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 2.ผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป 3.มีฐานะยากจน/มีรายได้น้อย 4.มีความประพฤติดี 5.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังนี้ 5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง) 5.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 5.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว 2.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด 3.สำเนาใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี) ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ 1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ …

วันที่ 12 มกราคม 2563 มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยรูปแบบของงานในปีนี้มาในแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของทางมูลนิธิสิกขาเอเซียนั้น ได้ร่วมออกซุ้มจัดกิจกรรม อ่านหนังสือโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ไปจอดให้บริการ กิจกรรมวาดภาพระบายสีลงบนถุงผ้า เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมประดิษฐ์พับพัดจิ๋วจากนิตยสารเหลือใช้ ซึ่งหลังจากเด็กๆได้วาดภาพระบายสีลงถุงผ้าและพับพัดจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เด็กๆก็สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านในการไปซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประวันได้ มูลนิธิสิกขาเอเซียขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง มาณ ที่นี้

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line