ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยโครงการห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมรักการอ่านปีที่ 2 (Miraibrary Camp 2) ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมค่าย นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการทำกิจกรรม มาช่วยทำกิจกรรมภายในค่าย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม จากชุมชนคลองเตย ชุมชนเชื้อเพลิง และชุมชนตลาดปีนัง จำนวน 46 คน ซึ่งภายในค่ายได้มี กิจกรรมอาทิ เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ …

ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยโครงการทุนการศึกษา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้สมัครขอทุนการศึกษา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง โรงเรียนบ้านแม่อมกิ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแม่สละ โดยทางมูลนิธิได้เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้สมัครขอทุนการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 116 หลัง ระดับอุดมศึกษา จำนวน 21 หลัง รวมจำนวนการเยี่ยมบ้านทั้งสิ้น 137 หลัง โดยใช้ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านทั้งสิ้นเป็นเวลา 15 วัน …

กรุงเทพมหานคร เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองน่าเที่ยวอันดับ1ของโลกในปี 2017จากการจัดอันดับโดยมาสเตอร์การ์ด และยังติดอันดับเมืองที่น่าเที่ยวของโลกในทุกๆปี นอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ฯลฯ จึงส่งผลกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศไทย แต่ภายใต้ความเจริญและการเ็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของกรุงเทพฯนั้น ก็ย่อมมีผลอีกด้านหนึ่งตามมา นั่นก็คือการหลั่งไหลของประชากรในจำนวนมหาศาลต่างจังหวัด เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพ ซึ่งส่งผลต่อการลงหลักปักฐานที่ถิ่นที่อยู่ของประชากรในกรุงเทพ ทำให้เกิดเป็นชุมชนแอดอัดขึ้นหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานคร ชุมชมเทพรักษา อ่อนนุช 86 เป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณโรงขยะกรุงเทพ มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด160ครัวเรือน โดยมีบ้านจํานวน 143 หลัง มีประชากรชายจํานวน 297คน และประชากรหญิงจํานวน 365คน รวมเป็น 662คน พื้นที่จำนวน 15 ไร่ (ข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ) โโยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน และปล่อยเช่าเดิมบริเวณพื้นที่ชุมชนเทพรักษาเดิมเป็นภูเขาขยะ แต่เมื่อเริ่มมีผู้คนมาอาศัยอยู่รอบบริเวณนี้มากขึ้น โดยประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับขยะโดยเฉพาะการตั้งโรงงานแยกขยะและรับซื้อของเก่า ในปัจจุบันมีโรงงานรับซื้อและแยกขยะในชุมชน ประมาณ20โรง โดยเจ้าของเป็นคนไทยและมีลูกจ้างเป็นชาวพม่า จึงทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีชาวพม่าอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจํานวน …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line