ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งทางมูลนิธิได่ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งบัดนี้ได้ทำการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2.นางสาวอนัญพร สมโรย ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยพะเยา 3. นายสมชาติ ไพรวันผาสุข ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4.นางสาวเนตรชนก แก้วเงิน  ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววิภา วนาอดิเรก ชั้นปีที่ …

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางมูลนิธิฯได้เข้าร่วมงาน เปิดโซน “Made By Beautiful People”ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” ณ iconsiam โดยทางมูลนิธิฯได้นำสินค้า แบรนด์ผีมือคลองเตย ไปจัดแสดง และสาธิตในงาน โดยตลอดงานสินค้าแบรนด์ฝีมือของเราได้รับความสนใจจากสื่อ สำนักต่างๆ อาทิ ช่อง 7 NBT Thai PBS และยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วทางเรา วางจำหน่ายแบรนด์ฝีมือ เพื่อให้ท่านได้ไปอุดหนุน ในบริเวณชั้น 4 และ ชั้น 5 โซน iconcraft ในห้างสรรพสินค้า ICONSIAM …

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกว่า 67 ล้านคน ในจำนวนกว่า 67 ล้านคนนี้ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในถิ่นที่อยู่อาศัย ภาษาและวัฒนธรรม แต่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทย ทุกคนก็คือคนไทย มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยการสนับสนุนจาก “สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย”ได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนจิตอาสา “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ” ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการนำนักเรียนทุนจากกรุงเทพ จังหวัดตาก และจังหวัดพะเยามาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน อาทิกิจกรรมดำนาปลูกข้าว กิจกรรมทาสีอาคารเป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างชนเผ่าและการแลกเปลี่ยนทางภาษาของแต่ละชนเผ่าด้วยเช่นกัน     “ได้ฝึกทักษะการดำนาปลูกข้าว และทำให้รู้คุณค่าของข้าว” “ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและได้แลกเปลี่ยนภาษากันด้วยค่ะ” “สามารถทำให้คนที่ไม่เคยปลูกข้าวได้ปลูกข้าวเป็นและยังได้พูดคุยกับเพื่อนต่างพื้นที่ระหว่างดำนา “ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ได้รับรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าอื่นๆที่ไม่เหมือนเราก็ทำให้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น”     นี่คือคำบอกเล่าส่วนหนึ่งจากนักเรียนทุนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ายนี้ช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การถึงความแตกต่างระหว่างชนเผ่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอด 4 วันที่นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในค่าย ว่าถึงแม้จะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่สุดท้ายแล้วทุกคนคือคนไทย ที่มีน้ำใจต่อกันดังที่นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายแห่งนี้ ให้สอดคล้องกับชื่อของการจัดค่ายคือ “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ”   …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line