ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสำนักงานของมูลนิธิสิกขาเอเซีย ได้แก่ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนล๊อค 1-2-3 ชุมชนล๊อค 4-5-6 น้ำได้ท่วมขัง สูงถึงประมาณหัวเข่า โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นต่ำ หรืออยู่ที่ ต่ำ ก็ได้รับความเสียหายอย่างมากมาย โดยในกรณีบ้านของ เด็กหญิงมัสสุรีย์ กรสวัสดิ์ หรือน้องบีม บ้านของน้องอาศัยอยู่ในชุมชน ล๊อค 1-2-3 สภาพบ้านเป็นพื้นต่ำและทรุดเอียง  จึงทำให้น้ำเอ่อจากข้างล่างขึ้นท่วม ประกอบกับบ้านของน้องบีม เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว จึงทำให้ไม่สามารถขนสิ่งของหนีน้ำไปที่สูงได้ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆภายในบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ หนังสือเรียนของ น้องบีม …

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560 โดยผลการพิจารณามีผู้ผ่านการพิจารณา เป็นจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้   ที่ ภาพ ชื่อ -นามสกุล ชั้นปี คณะ สาขา สถาบัน 1 นางสาววิชิตรา สุดประเสริฐ ปี1 ศิลปศาสตร์ การโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  นางสาวรังษิยากรณ์ งากุญชร ปี1 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 3   นางสาวทิพย์พร คีรีพิทักษ์ชน ปี1 วิทยาลัย พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 …

มูลนิธิสิกขาเอเซีย รับสมัครผู้ร่วมงาน  1 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ 1  อัตรา  บทบาทหน้าที่ ประสานงาน , ดูแลผู้สนับสนุน และแขกที่มาเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิ ฯ แปลเอกสารโครงการ สรุปรายงาน  ส่งให้ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ฯ คุณสมบัติ                              วุฒิปริญญาตรี สื่อสาร พูด อ่าน  เขียน  ภาษาญี่ปุ่นได้ สามารถทำงานวันหยุด และไปต่างจังหวัดได้ ค่าตอบแทน 20,000  บาท  ขึ้นไป หรือตามตกลงตามความสารถ ส่งใบสมัครได้ที่    sikkhaasia@gmail.com หรือที่สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเชีย คลองเตย  100 / 14 – …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line