ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

เพื่อสนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียขอประกาศปิดทำการในทุกส่วน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 19 เมษายน 2563

ด้วยประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น ทางมูลนิธิฯจึงขอขยายเวลาการปิดให้บริการห้องสมุดชุมชนคลองเตยและห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิงจากเดิมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น เพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่เชื่อ และการกระจายของเชื้อไวรัส ทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย จึงขอประกาศปิดห้องสมุดคลองเตย ห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line