ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เป็นรร.โครงการพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เสด็จมาเยือนเดือนธันวา 2019)พร้อมคณะLandportเพื่อนำโคมไฟโซลาร์(CARRY OF THE SUN)มาแจกให้กับนักเรียน ที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด 900กว่าคน (เด็กหอ300กว่าคน,เด็กจากหมู่บ้านใกล้เคียง600กว่าคน) ครู50กว่าคน เป็นนักเรียนชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมดโรงเรียนที่นี่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยมีการปลูกผัก เลี้ยงหมูกินเอง เนื่องจากที่นี่ยังคงใช้ระบบปั่นไฟอยู่เด็กหอที่นี่เวลาทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือ ก็ต้องอ่านให้ทันก่อนเทียนไขจะหมด ซึ่งค่อนข้างลำบากมากครั้งนี้จึงมีโอกาสนักเรียนเล่าความประทับใจให้ฟังว่า หลังจากได้รับโคมไฟโซลาร์แล้วมีความสะดวกขึ้นมากไม่ต้องค่อยกังวลเวลาอ่านหนังสือ สามารถพกพาไปได้ทุกที่ อีกทั้งโคมไฟอันนี้เมื่อนำไปตากแดดก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเทียนไขอีก มีประโยชน์มากๆค่ะ

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา คุณสมบัติ 1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นม.6และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาช่วยงานชุมชนและโรงเรียน 4.เคยเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ิ ดังนี้ 4.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง) 4.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 4.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง เอกสารประกอบการรับสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 1 ใบ 2.ใบผลการเรียนพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาใบประกาศนียบัตร ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ 1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 โทร …

มูลนิธิสิกขาเอเซีย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา คุณสมบัติ 1.กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 2.ผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป 3.มีฐานะยากจน/มีรายได้น้อย 4.มีความประพฤติดี 5.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังนี้ 5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง) 5.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 5.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว 2.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด 3.สำเนาใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี) ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ 1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line