ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้มีกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่พะเยา     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา 3.พื้นที่ตาก         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

การศึกษาเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ด้วยหลายๆปัจจัยทำให้หลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากความยากจน หรือแม้แต่ปัจจัยที่มาจากระยะทางของบ้านที่ห่างไกลจากโรงเรียน โครงการบ้านพักเรียนสันติเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือให้เด็กที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนได้มีโอกาสได้เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา กว่า 20 ปี ของโครงการบ้านพักนักเรียนสันติ จังหวัดพะเยา ได้มีอดีตนักเรียนที่เคยอาศัยอยู่บ้านพักได้สำเร็จการศึกษาและมีประสบคววามสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากรุ่นสู่รุ่น ในวันนี้ทางมูลนิธิฯได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อดีตนักเรียนทุนของบ้านพักนักเรียนสันติ รุ่นที่ 3 คือคุณจักรชัย แสนหาญชัย ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้จัดการหน่วยประเมินมูลค่าทรัพย์สินและจดทะเบียนนิติกรรม เชียงใหม่ บริษัทโพรเกรสแอพไพรซัล จำกัด และนอกจากนี้แล้วคุณจักรชัยยังเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าบ้านพักสันติด้วยเช่นกัน ซึ่งในวันนี้้คุณจักรชัยจะมาบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิต และความประทับในตลอดเวลาที่คุณจักรชัยนั้นได้อยู่บ้านนักเรียนพักสันติ และการกลับมาช่วยกิจกรรมของบ้านพักนักเรียนหลังจากที่คุณจักรชัยได้สำเร็จการศึกษาและมีการงานอาชีพที่มั่นคง SAF : สวัสดีครับ ผมอยากให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับ คุณจักรชัย :ผมชื่อนายจักรชัย แสนหาญชัย ชื่อเล่น ฟ่ง อายุ 40 ปี เป็นนักเรียนบ้านพักสันติ รุ่นที่ 3 …

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งทางมูลนิธิได่ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งบัดนี้ได้ทำการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2.นางสาวอนัญพร สมโรย ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยพะเยา 3. นายสมชาติ ไพรวันผาสุข ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4.นางสาวเนตรชนก แก้วเงิน  ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววิภา วนาอดิเรก ชั้นปีที่ …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line