ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยถ้าพูดถึงชื่อบางกอกแล้วชาวต่างชาติน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลก นอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ฯลฯ จึงส่งผลกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศไทย แต่ภายใต้ความเจริญและการเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของกรุงเทพฯนั้น ก็ย่อมมีผลอีกด้านหนึ่งตามมา นั่นก็คือการหลั่งไหลของประชากรในจำนวนมหาศาลต่างจังหวัด เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพ ซึ่งส่งผลต่อการลงหลักปักฐานที่ถิ่นที่อยู่ของประชากรในกรุงเทพ ทำให้เกิดเป็นชุมชนแอดอัดขึ้นหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานคร   ชุมชนเทพรักษา อ่อนนุช 86 เป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณโรงขยะกรุงเทพ มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด160ครัวเรือน โดยมีบ้านจํานวน 143 หลัง มีประชากรชายจํานวน 297คน และประชากรหญิงจํานวน 365คน รวมเป็น 662คน พื้นที่จำนวน 15 ไร่ (ข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน และปล่อยเช่าเดิมบริเวณพื้นที่ชุมชนเทพรักษาเดิมเป็นภูเขาขยะ แต่เมื่อเริ่มมีผู้คนมาอาศัยอยู่รอบบริเวณนี้มากขึ้น โดยประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับขยะโดยเฉพาะการตั้งโรงงานแยกขยะและรับซื้อของเก่า ในปัจจุบันมีโรงงานรับซื้อและแยกขยะในชุมชน ประมาณ20โรง โดยเจ้าของเป็นคนไทยและมีลูกจ้างเป็นชาวพม่า จึงทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีชาวพม่าอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจํานวน มากเพื่อประกอบอาชีพแยกขยะโดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ9,000-11,000บาทขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่แยกได้ในแต่ละวัน แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่มักจะอพยพมาพร้อมครอบครัว …

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   คุณสมบัติ 1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นป.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2.ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.80 3.ครอบครัวมีรายได้น้อย 4.มีความประพฤติเรียบร้อย 5.มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังนี้ 5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดใน กรุงเทพฯ(สวนพลู,เชื้อเพลิง,คลองเตย) 5.2.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง 5.3.พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เอกสารการสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ 2 นิ้ว 2.สำเนาผลการเรียนภาคล่าสุด 3.สำเนาในประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 2.ระดับอุดมศึกษา คุณสมบัติ 1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นม.6และ ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 …

    วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เล่นและสนุกสนาน แต่ก็ยังมีเด็กๆบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมวันเด็กได้ เนื่องจากพื้นที่จัดงานอยู่ไกลจากที่พักอาศัยของพวกเขา ซึ่งทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเสมอมา ในปี2562ที่กำลังจะถึงนี้เราจะจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่ ชุมชนเทพรักษา อ่อนนุช86 ซึ่งเป็นแหล่งรวมขยะที่ทิ้งจากทั้งกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ งาน ”วันเด็กเพื่อทุกคน No one will be left behind” พบกับกิจกรรมพิเศษ การแสดงวัฒนธรรมไทย-พม่า ซุ้ม green & clean กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รถห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหนังสือนิทาน ซุ้มศิลปะ ประดิษฐ์ของเล่น สอยดาว ไอติมหมุนโบราณอาหารและเครื่องดื่มฟรี * * *มูลนิธิสิกขาเอเซียขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มของพวกเขา โดยสามารถบริจาค ของขวัญ, …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line