img_about01

มูลนิธิสิกขาเอเชียมีจุดกำเนิดจากองค์กรอาสาสมัครซึ่งเริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯในฐานะองค์กรสาธารณกุศลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในปี พ.ศ. 2534 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สอดคล้องกับความหมายของ “สิกขา” ซึ่งหมายถึง การศึกษา ในภาษาสันสฤกต มูลนิธิสิกขาเอเชียมุ่งเน้นการดำเนินโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนยากจน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสังคม โครงการของมูลนิธิฯที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการบ้านพักนักเรียน และ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯยังจัดกิจกรรมอบรมต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบรรณารักษ์อีกด้วย

นอกเหนือจากโครงการเพื่อการศึกษาแล้ว มูลนิธิสิกขาเอเชียยังได้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนที่ทางมูลนิธิฯได้เข้าไปดำเนินโครงการต่างๆข้างต้น อาทิ การอบรมวิชาชีพให้แก่สตรีในชุมชน การพัฒนาชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนและสภาพแวดล้อม เป็นต้น

การดำเนินงานของมูลนิธิฯครอบคลุมพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและชนบทของประเทศ พื้นที่เขตชายแดนไทย-พม่าซึ่งเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากสึนามิในปีพ.ศ. 2547

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสิกขาเอเชีย

คุณธีรพล สุลินทาบูรณ์ ประธานกรรมการ
คุณทัตสุยะ ฮาตะ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
คุณจารุพร โสรัจจกิจ กรรมการ
คุณเทวีรัตน์ ลีลานุช กรรมการ
คุณทองคำ  แซ่โค้ว กรรมการ
คุณรุ่งนภา คำอึง กรรมการ
คุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข กรรมการและเลขานุการ
คุณประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานที่ปรึกษา
คุณคัตสึมาสะ  ยากิซาว่า ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
คุณสุคนธ์  จองอยู่ ที่ปรึกษาฝ่ายชนบท