ประกาศรับสมัครงานมูลนิธิสิกขาเอเชีย ด่วน!!!!!!!!!!!!

ประกาศรับสมัครงานมูลนิธิสิกขาเอเชีย ด่วน!!!!!!!!!!!!
มูลนิธิสิกขาเอเชียเป็นองค์กรทำงานด้านส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพมหานครและชนบท
ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน 3 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องสมุด
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม
รายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสิกขาเอเชีย 100/14-20 เคหะคลองเตย
ชุมชน 70 ไร่ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลักษณะงาน
รับผิดชอบส่วนงานการเงิน รับ-จ่ายเงิน , เปิดใบเสร็จ ,
ใบสำคัญรับ
งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาบัญชี
หรือผ่านการฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รักงานบริการ สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ , ต่างจังหวัด ได้
พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ
และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้เต็มที่
หากมีที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องสมุด จำนวน : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสิกขาเอเชีย 100/14-20 เคหะคลองเตย
ชุมชน 70 ไร่ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
คุณสมบัติทั่วไป
– จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถในการลงรายการบรรณานุกรมและวิเคราะห์หมวด
หมู่ (Cataloging)
– มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมสำหรับเด็ก
หรือกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
– มีสามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้
(หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Library 2000
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 5-6 วัน)
– มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ตามยุคตามสมัย

มีความสามารถบริหารงานห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่มากกว่าห้องเ
ก็บหนังสือ
– มีความสามารถประยุกต์ใช้ไอทีกับงานห้องสมุดได้
– มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ
– มีความสามารถทำให้ห้องสมุดธรรมดาๆให้
เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวาได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
– จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
– มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมสำหรับเด็ก
หรือกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
– สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 5-6 วัน)
– มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ตามยุคตามสมัย
– มีความสามารถประยุกต์ใช้ไอทีกับงานห้องสมุดได้
– มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-2497567
หรือ E-Mail : sikkhaasia@gmail.com , Facebook :
facebook.com/sikkha.official หรือ
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย คลองเตย
SAF Logo