ภาพบรรยากาศ การอบรมสัมมนา ประจำปี 2558 มูลนิธิสิกขาเอเชีย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ. ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ การอบรมสัมมนา ประจำปี 2558 มูลนิธิสิกขาเอเชีย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ. ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมอบรมสัมมนาและร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยมีคุณอรุณี พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย กล่าวเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ จากนั้น คุณคัตสึมาสะ ยากิซาว่า ได้เล่าเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา ของ SVA จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง SVA กับ สิกขาเอเชียที่มีมาอย่างยาวนาน มีกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานอนุบาลสวนพลู และแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้จักและคุ้นเคยกัน ชี้แจงประเด็นที่จะร่วมพูดคุยเสวนา โดยได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปและวิเคราะห์งานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำงานเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป วางแผนทางด้านงบประมาณ ปี 2559 สำหรับรายรับ รายจ่าย และกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่อง มีการอบรมหัวข้อ “คิดบวก ชีวิตบวก” (Positive Thinking) โดยทีมวิทยากร จาก ภูวนาลี รีสอร์ท ซึ่งก็ได้รับ สาระ ความรู้และความบันเทิงอย่างมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในแง่ของการทำงานได้อย่างดีเลยทีเดียว สอนให้เรารู้จักคิด เปิดทัศนะคติที่กว้างขึ้น คิดในทางบวกเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค และยังมีฐานกิจกรรม คิดบวก ชีวิตบวก ให้เข้าร่วม กิจกรรมเน้นสร้างความสามัคคี ทำงานเป็นทีมรู้จักให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้เกิดขึ้นในการทำงาน วันสุดท้ายของการสัมมนา เจ้าหน้าที่เข้าห้องประชุมเพื่อฟังสรุปการอบรม โดย คุณการันต์ งามทวีกุล รับหน้าที่เป็นผู้กล่าวสรุปการสัมมนา และยังให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่รับจากการอบรมสั้นๆ จากนั้น คุณอรุณี พรหมมา เลขาธิการ มูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้กล่าวปิดการสัมมนาและถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับ

DSC_0018

DSC_0034

DSC_0037

DSC_0049

DSC_0144

DSC_0221

DSC_0222

DSC_0292

DSC_0321

DSC_0358

DSC_0525

DSC_0568

DSC_0571

DSC_0574

DSC_0575

DSC_0576

DSC_0577

DSC_0580

DSC_0583

DSC_0586

DSC_0587

DSC_0591

DSC_0599

DSC_0602

DSC_0615

DSC_0616

DSC_0631

DSC_0635

DSC_0637

DSC_0647

DSC_0650

DSC_0655

DSC_0658

DSC_0665

DSC_0683

DSC_0688

DSC_0694

DSC_0718

DSC_0721

DSC_0728

DSC_0741

DSC_1209