ประกาศผลการพิจารณาทุนระดับอุดมศึกษา ปี 2558

รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา ประจำปี 2558

1.นางสาวรวิวรรณ คงแดง พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
2.นายเอปริทู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3.นายศิริชัย ไพรวันประสบสุข คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4.นางสาวดารา พิสิฐพัฒนาพงศ์ ทันตสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น
5.นางสาวกัลยา แซ่จ๊ะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.นางสาวณัฐนิชา ชื่นอุทัย คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7.นางสาวสุพิชญา อาชนรากิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8.นางสาวณัฐนุช กาหรีมการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
DSC_0121