โครงการชุมชนรักการอ่าน ครั้งที่ 5 โดย คุณหมอพิชัย ตั้งสิน

โครงการชุมชนรักการอ่าน ครั้งที่ 5 เชิญ คุณหมอพิชัย ตั้งสิน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กๆ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง คนในชุมชนหันมาตระหนักถึงการอ่านมากยิ่งขึ้น