รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาประจำปี 2558

รายชื่อนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาประจำปี 2558

1 นายเพลิน เรืองชัยชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครุศาสตร์ เอกการพลศึกษา
2 นายศุภกรณ์ เหนาะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 นายธีรเมธ แซ่เฮ้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
4 นายเสริมศักดิ์ เกษตรไพร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 นางสาวจิราพรรณ หน่อแนว มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตร์
6 นายสุทธิชัย ช่องงูเหลือม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาการการจัดการ สาขาสื่อสารมวลชน
7 นายวิโรจน์ ใจพรมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา
8 นางสาวณิชานันท์ วนามหาลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครุศาสตร์ เอกปฐมศึกษา
9 นางสาวนุสรา วนาเฉลิมกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาศาสตร์ เอกเคมี
10 นางสาวสุรีย์ สิริรัตนางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครุศาสตร์ เอกภาษาจีน
11 นางสาวอลิสา ใจเปรมปรีดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีน
12 นางสาวหทัยชนก งามนางนาค มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์
13 นางสาวลดาวัลย์ วิวัฒน์วิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ทันตสาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาวกรรณิการ์ จันธิมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
15 นางสาวรวิภา เตรียมพยุง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
16 นางสาวรัตนาภรณ์ มากมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
17 นายพงษ์ศักดิ์ แซ่หาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสิ่งแวดล้อม
18 นางสาวรวิวรรณ คงแดง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีอุตรดิตถ์ พยาบาลศาสตร์
19 นายเอปริทู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
20 นายศิริชัย ไพรวันประสบสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครุศาสตร์ เอกปฐมศึกษา
21 นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ทันตสาธารณสุขศาสตร์
22 นางสาวกัลยา แซ่จ๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตร์
23 นางสาวณัฐนิชา ชื่นอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
24 นางสาวสุพิชญา อาชนรากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มนุษย์ศาตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
25 นางสาวณัฐนุช กาหรีมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาการการจัดการ สาขาบัญชี