รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสิกขาเอเชียรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์logo SAF
ความรับผิดชอบหลัก:

รับผิดชอบร่วมวางแผน และดำเนินกิจกรรมการระดม ในรูปแบบต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการระดมทุน ติดต่อประสานงานกับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดการขาย หรือการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ
ประสานงานฝ่ายโครงการ และพัฒนาช่องทางเพื่อการระดมทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้การสนับสนุน
ริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้สนับสนุน

ติดตามและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการรายกิจกรรม รายไตรมาส และรายปีตามองค์กรกำหนด
คุณสมบัติ
– การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf Office ได้ดี
– สามารถเขียนโครงการ และรับผิดชอบโครงการได้เป็นอย่างดี
– สามารถวางแผนการตลาดได้
– รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
– ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก และฝ่ายต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม หรืองาน Event
– สามารถออกบูธประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆ ได้
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำงานวันหยุดได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
เอกสารประกอบการสมัครงาน
– เอกสารแนะนำตนเอง
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาใบผ่านการอบรม หรือ การผ่านงาน
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ sikkhaasia@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดที่ คุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข โทร: 02-2497567-8, 0869871829