ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560 โดยผลการพิจารณามีผู้ผ่านการพิจารณา เป็นจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ที่ ภาพ ชื่อ -นามสกุล ชั้นปี คณะ สาขา สถาบัน
1 วิชิตรา

นางสาววิชิตรา สุดประเสริฐ

ปี1 ศิลปศาสตร์

การโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 รังษิยากรณ์

 นางสาวรังษิยากรณ์ งากุญชร

ปี1

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

3  ทิพย์พร

นางสาวทิพย์พร คีรีพิทักษ์ชน

ปี1

วิทยาลัย

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4 ธนกฤต

นายธนกฤต แซ่จาง

ปี1  ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

5 กัลยากร

 นางสาวกัลยากร งามตา

 ปี1 สหเวชศาสตร์

รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 5 คน รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาได้ทาง

1.Facebook : Sikkhaasia Foundation

2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล

 

 

all