ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชืิ่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็น จำนวน 1 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่ รูป ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ สาขา สถาบัน แทน
1 DSC_0050  นายอนาดร ปี1 วิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวทิพย์พร คีรีพิทักษ์ชน

 

 

 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวยงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาได้ทาง

1.Facebook : Sikkhaasia Foundation

2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล

 

ใหม่