ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชืิ่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560(เพิ่มเติม) เป็น จำนวน 1 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

ที่ รูป ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ สาขา สถาบัน แทน
1
19059346_843857549100345_4670099462618944000_n (1)
 นางสาวสุวณี ไพรวิโรจน์
ปี1
 พยาบาลศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยการพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 นางสาวรังษิยากรณ์ งากุญชร

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวยงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาได้ทาง

1.Facebook : Sikkhaasia Foundation

2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล

 

Untitled-7