มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมกับบมจ.ล็อกซเล่ย์จัดกิจกรรม Miraibrary Camp ปีที่ 2

เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยโครงการห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมรักการอ่านปีที่ 2 (Miraibrary Camp 2) ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมค่าย นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการทำกิจกรรม มาช่วยทำกิจกรรมภายในค่าย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม จากชุมชนคลองเตย ชุมชนเชื้อเพลิง และชุมชนตลาดปีนัง จำนวน 46 คน ซึ่งภายในค่ายได้มี กิจกรรมอาทิ เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมพลังกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมถอดบทเรียน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมค่ายในครั้งได้สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้มีนิสัยในการรักการอ่าน การใช้เทคโนโลยี อาทิ อินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง สุดท้ายทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย ขอขอบพระคุณ ทาง บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณและบุคลากร ในการกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมกับทาง บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง ขอขอบพระคุณ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้