ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 โดยทางมูลนิธิฯได้ทำการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อทำการพิจารณานั้น บัดนี้ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการพิจารณาเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายจักรพัน พาดา  ชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.นายจักรพงษ์ คีรีสุรวงศกร ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.นายวิษณุ สิริรัตนางกูร ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.นางสาวพรรณราย ไพศาลมงคลกิจ ชั้นปีที่1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5.นางสาวสกาวพร บุญทร ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณา ทั้ง 5 คน ได้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการยืนยันตัวในการเป็นนักเรียนทุนได้ทาง

1.Facebook : Sikkhaasia Foundation

2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล

 

ประกาศเฟซ