มูลนิธิสิกขาเอเซียรับสมัครนักเรียนทุนประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติ
1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นป.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
2.ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.80
3.ครอบครัวมีรายได้น้อย
4.มีความประพฤติเรียบร้อย
5.มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังนี้
5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดใน
กรุงเทพฯ(สวนพลู,เชื้อเพลิง,คลองเตย)
5.2.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

5.3.พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ 2 นิ้ว
2.สำเนาผลการเรียนภาคล่าสุด
3.สำเนาในประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

2.ระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ
1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นม.6และ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีความประพฤติเรียบร้อย
มีจิตอาสาช่วยงานชุมชนและโรงเรียน
4.เคยเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ิ ดังนี้
4.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู,เชื่อเพลิง,คลองเตย)
4.2.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง                                                                              4.3.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 1 ใบ
2.ใบผลการเรียนพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบประกาศนียบัตร

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่

1.พื้นที่กรุงเทพและพะเยา ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 – 31 ม.ค.62

2.พื้นที่ตาก ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.61 – 11 ม.ค.62

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่
1.มูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-249-7567-8 ต่อ 16
2.บ้านพักสันติ จังหวัดพะเยา 134 ม.5 บ้านบ่อค้าง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทร 054-429-502

 

 

Untitled-1