งานวันเด็กแห่งชาติ 2019 No One Will Be Left Behind

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยถ้าพูดถึงชื่อบางกอกแล้วชาวต่างชาติน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลก นอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ฯลฯ จึงส่งผลกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศไทย แต่ภายใต้ความเจริญและการเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของกรุงเทพฯนั้น ก็ย่อมมีผลอีกด้านหนึ่งตามมา นั่นก็คือการหลั่งไหลของประชากรในจำนวนมหาศาลต่างจังหวัด เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพ ซึ่งส่งผลต่อการลงหลักปักฐานที่ถิ่นที่อยู่ของประชากรในกรุงเทพ ทำให้เกิดเป็นชุมชนแอดอัดขึ้นหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานคร

 

29

ชุมชนเทพรักษา อ่อนนุช 86 เป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณโรงขยะกรุงเทพ มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด160ครัวเรือน โดยมีบ้านจํานวน 143 หลัง มีประชากรชายจํานวน 297คน และประชากรหญิงจํานวน 365คน รวมเป็น 662คน พื้นที่จำนวน 15 ไร่ (ข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน และปล่อยเช่าเดิมบริเวณพื้นที่ชุมชนเทพรักษาเดิมเป็นภูเขาขยะ แต่เมื่อเริ่มมีผู้คนมาอาศัยอยู่รอบบริเวณนี้มากขึ้น โดยประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับขยะโดยเฉพาะการตั้งโรงงานแยกขยะและรับซื้อของเก่า ในปัจจุบันมีโรงงานรับซื้อและแยกขยะในชุมชน
ประมาณ20โรง โดยเจ้าของเป็นคนไทยและมีลูกจ้างเป็นชาวพม่า จึงทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีชาวพม่าอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจํานวน
มากเพื่อประกอบอาชีพแยกขยะโดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ9,000-11,000บาทขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่แยกได้ในแต่ละวัน
แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่มักจะอพยพมาพร้อมครอบครัว หรือ มาแต่งงานแล้วมีลูกในประเทศไทย ทําให้ในชุมชนมีเด็กชาวพม่าจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการ ศึกษาได้ ปัจจัยที่ทําให้เด็กชาวพม่าไม่สามารถเข้าระบบการศึกษาไทยได้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยอาทิเช่น ถูกกีดกันเนื่องจากว่าอาจเป็นพาหะของโรคที่มีเฉพาะในพม่ามาติดเด็กคน อื่นได้ การเข้าเมืองด้วยวิธีผิดกฎหมายและการไม่รู้ภาษาไทย นอกจากนี้แล้วการที่ชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณโรงขยะทำให้มีสภาพที่ไม่น่าอยู่เท่าไหร่นักเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรวมขยะจากทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพ ทำให้เกิดมลภาวะทางทางอากาศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์และจากฝุ่นควันจากจากรถขยะที่ผ่านเข้าออกวันละไม่น้อยกว่าร้อยเที่ยว ส่งให้ผลให้ในพื้นที่บริเวณชุมชนไม่มีผู้ที่ภายนอกอยากจะผ่านเข้าไปทำให้เด็กๆในชุมชนไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขเหมือนกับเด็กทั่วๆไปในวัยเดียวกัน28

มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงมีความตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กในหัวหัวข้อ Chrildren’s Day For All 2019 “No One Will Be Left Behind”ณ ชุมชนเทพรักษา อ่อนนุช 86 ในวันเสาร์ที่  12 มกราคม2562 โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆโดยการส่งของขวัญมาให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการฝากของขวัญไปให้เด็กหรือไปมอบด้วยตัวเองพร้อมกับให้กำลังใจกับเด็กๆถึงในงาน
26

27นอกจากของขวัญแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมจากทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย อาทิซุ้มเกมส์ ซุ้มพับกระดาษจากอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ซุ้มระบายสีทำว่าวงู ซุ้มอาหาร ซุ้มของขวัญ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประดิษฐ์กระถางใส่ต้นไม้ การแสดงความสามารถบนเวทีจากเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม และการจับรางวัลใหญ่บนเวที
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สุดท้ายนี้มูลนิธิสิกขาเอเซียขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเหมือนเด็กทั่วไปให้มีโอกาสได้รับความสุขเท่าที่เด็กๆควรจะมี ในนามของมูลนิธิสิกขาเอเซียขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้1