ค่ายนักเรียนทุนจิตอาสา “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ” ปีที่ 2

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกว่า 67 ล้านคน ในจำนวนกว่า 67 ล้านคนนี้ย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในถิ่นที่อยู่อาศัย ภาษาและวัฒนธรรม แต่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทย ทุกคนก็คือคนไทย

มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยการสนับสนุนจาก “สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย”ได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนจิตอาสา “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ” ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการนำนักเรียนทุนจากกรุงเทพ จังหวัดตาก และจังหวัดพะเยามาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน อาทิกิจกรรมดำนาปลูกข้าว กิจกรรมทาสีอาคารเป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างชนเผ่าและการแลกเปลี่ยนทางภาษาของแต่ละชนเผ่าด้วยเช่นกัน

 

 

“ได้ฝึกทักษะการดำนาปลูกข้าว และทำให้รู้คุณค่าของข้าว”

“ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและได้แลกเปลี่ยนภาษากันด้วยค่ะ”

“สามารถทำให้คนที่ไม่เคยปลูกข้าวได้ปลูกข้าวเป็นและยังได้พูดคุยกับเพื่อนต่างพื้นที่ระหว่างดำนา

“ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ได้รับรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าอื่นๆที่ไม่เหมือนเราก็ทำให้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น”

 

 

นี่คือคำบอกเล่าส่วนหนึ่งจากนักเรียนทุนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ายนี้ช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การถึงความแตกต่างระหว่างชนเผ่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอด 4 วันที่นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในค่าย ว่าถึงแม้จะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่สุดท้ายแล้วทุกคนคือคนไทย ที่มีน้ำใจต่อกันดังที่นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายแห่งนี้ ให้สอดคล้องกับชื่อของการจัดค่ายคือ “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ”

 

DSC_0059

DSC_0102

DSC_0712

DSC_0740

DSC_0922

DSC_0976

DSC_0132