ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งทางมูลนิธิได่ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งบัดนี้ได้ทำการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2.นางสาวอนัญพร สมโรย ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยพะเยา

3. นายสมชาติ ไพรวันผาสุข ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.นางสาวเนตรชนก แก้วเงิน  ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5.นางสาววิภา วนาอดิเรก ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวยงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาได้ทาง

1.Facebook : Sikkhaasia Foundation

2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล

 

ประกาศลงเว็บ