มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติ
1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้นม.6และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาช่วยงานชุมชนและโรงเรียน
4.เคยเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ิ ดังนี้
4.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง)
4.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
4.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 1 ใบ
2.ใบผลการเรียนพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบประกาศนียบัตร

ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563

ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่
1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 โทร 02-249-7567-8
2.บ้านพักสันติ 134 ม.5 บ้านบ่อค้าง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
โทร 054-429-502โปสเตอร์อุดม