มูลนิธิสิกขาเอเซีย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563

มูลนิธิสิกขาเอเซีย ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
2.ผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป
3.มีฐานะยากจน/มีรายได้น้อย
4.มีความประพฤติดี
5.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังนี้
5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(สวนพลู/เชื้อเพลิง)
5.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
5.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว
2.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
3.สำเนาใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี)
ตั้งแตวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563

ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่
1.สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย 4
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 โทร 02-249-7567-8
2.บ้านพักสันติ 134 ม.5 บ้านบ่อค้าง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

 

โปสเตอร์รับสมัครมัธยม
โทร 054-429-502