กิจกรรมเลี้ยงส่งพิธีสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมอำลาเลี้ยงส่งนักเรียนบ้านพักสันติที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา บรรยากาศของกิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความซาบซึ้งใจของนักเรียน และความภาคภูมิใจของพ่อแม่ที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ถึงแม้ว่าพ่อแม่บางคนไม่สามารถมาร่วมได้ เนื่องจากทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้หรืออิสราเอล แต่ก็เชื่อว่าพ่อแม่ของนักเรียนเหล่านั้นย่อมภูมิใจในตัวนักเรียนแน่นอน  โดยในตลอด 3 – 6 ปีของนักเรียนที่มาอาศัยอยู่บ้านพักสันตินั้น นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างมากมาย อาทิการที่จะต้องตื่นนอนและเข้านอนเป็นเวลา การรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย เนื่องจากกิจวัตรประจำวันของเด็กบ้านพักสันตินั้นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปตลาด อีกทั้งหลังเลิกเรียนช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทุกคนต้องช่วยกันทำเกษตรในบ้านพัก อาทิ การทำนาปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนพวกเขาให้ได้มีทักษะในการไปประกอบอาชีพหลังจากเขาเรียนจบออกไป แม้ว่าอาจจะทำให้นักเรียนต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำกิจกรรม นอกจากนี้บ้านพักสันตินั้นมีกฎระเบียบที่เข้มงวดอีกด้วย อาทิ การห้ามใช้โทรศัพท์ในวันจันทร์-ศุกร์ แม้ว่าอาจทำให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นขัดเกลาฝึกฝนให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างดี แต่ถึงอย่างไรนักเรียนได้กล่าวว่า พวกเขามีความประทับใจ มีความสุขที่ได้อยู่ที่บ้านพักสันติ เพราะตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้อาศัยอยู่ในบ้านพักสันตินั้นทำให้พวกเขาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีความสามัคคีในส่วนรวม โดยหลังจากนี้ ส่วนใหญ่ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะยังคงอยู่ที่บ้านพักสันติจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา และในส่วนของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น บางส่วนจะประกอบอาชีพ บางส่วนจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และบางส่วนจะศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบ้านพักนักเรียนสันติมีนักเรียนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่ง นักเรียนที่มาอาศัยอยู่ในบ้านพักนั้น เป็นชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน ซึ่งหลายคนนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ได้นำเนินการโครงการนั้นบ้านพักสันติได้ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่สังคมอย่างมากมายโดยหลายๆคนนั้นได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น