ขยายระยะเวลาปิดให้บริหารห้องสมุด

ด้วยประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น ทางมูลนิธิฯจึงขอขยายเวลาการปิดให้บริการห้องสมุดชุมชนคลองเตยและห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิงจากเดิมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2563