โครงการห้องสมุดชุมชน

โครงการห้องสมุดชุมชน

ที่แห่งนี้ บรรจุความสนุกและความรู้คับแน่นด้วยคุณภาพไว้รอเด็กๆ ในชุมชน เราเรียกที่แห่งนี้ว่าเป็นบ้านหลังที่สามของเด็กๆ และยังเป็นสนามเด็กเล่นของพวกเขาอีกด้วย

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

เพราะห้องสมุดอยู่กับที่ทำให้หลายต่อหลายคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลและไม่เคยรู้จักคำว่านิทานมาก่อน ขาดโอกาสในการเสพสื่อหนังสือ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของมูลนิธิฯ ที่ต้องการนำสาระและความบันเทิงไปถึงมือพวกเขา

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ในครอบครัวชนชั้นล่างที่การดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อช่่วยผู้ปกครองดูแลเด็กขณะที่หารายได้เลี้ยงชีพ ศูนย์เด็กฯ จึงทำหน้าที่ดูแลและเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ก่อนเข้าสู่การศึกษาในระบบ

โครงการบ้านพักนักเรียน

โครงการบ้านพักนักเรียน

ด้วยบ้านที่ห่างไกลโรงเรียนมากทำให้นักเรียนชนกลุ่มน้อยจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไป-กลับจากบ้าน-โรงเรียนได้ และเพื่อการต่อโอกาสและความฝันของพวกเขา เราจึงสร้างหอพักนักเรียนขึ้น
ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโครงการเหล่านี้ใช้ประโยชน์ที่ตนมี เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

ปัญหาเด็กชายขอบที่ยังขาดโอกาสหลายๆ ด้านทางสังคม เป็นส่วนสำคัญในการเกิดปัญหาระดับประเทศตามมา เราต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติ ซึ่งกว่า 20 ปีที่มูลนิธิสิกขาเอเชียร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ช่วยเด็กร่วมหมื่นคนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

มูลนิธิสิกขาเอเซีย คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ด้วยการบริจาคอาหาร,น้ำ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในยามฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยเป็นต้น

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อมวลมนุษย์ชาติ

โครงการStudy Tour

วันที่สอง_๒๐๐๑๒๖_0012

ที่แห่งนี้ บรรจุความสนุกและความรู้คับแน่นด้วยคุณภาพไว้รอเด็กๆ ในชุมชน เราเรียกที่แห่งนี้ว่าเป็นบ้านหลังที่สามของเด็กๆ และยังเป็นสนามเด็กเล่นของพวกเขาอีกด้วย