project_th01

เกี่ยวกับงานสงเคราะห์แก่ผู้ประสบพิบัติภัยและประสบความลำเค็ญ

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

โครงการการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ เป็นการให้การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดส่งอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในยามฉุกเฉิน แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

กิจกรรมของมูลนิธิฯ หลายครั้งที่เกิดไฟไหม้ อุกทกภัยหรือโรคระบาด ในชุมชนแออัดหรือตามจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิสิกขาเอเชียจะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยการแจกจ่ายทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ทุนสงเคราะห์คนชรา นมสำหรับเด็กอ่อน อุปกรณ์การศึกษา เครื่องนุ่งห่ม หรืออุปกรณ์ในการสร้างบ้านตามความเหมาะสม

หากท่านประสงค์จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่มูลนิธิฯตามที่อยู่หน้าเว็ปไซด์