project_th02

โครงการแลกเปลี่ยน เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อมวลมนุษยชาติ

จากความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมเมืองและชนบท วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนปัญหาความยากจนของคนในชุมชนแออัด ในกรุงเทพมหานคร และชนกลุ่มน้อยชาวเขา ในภาคเหนือของประเทศไทย มูลนิธิสิกขาเอเซีย จึงได้มี “โครงการแลกเปลี่ยน หรือ “Study Tour” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล นักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ ได้เดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ มูลนิธิฯ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่จริง สนใจหารายละเอียดได้ที่ www.sikkha.or.th